Welkom op OBDshop.nl! De website voor al je OBD hardware en software!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van OBDshop.nl, [email protected], KvK-nummer 54751691, BTW-nummer NL148956233B02. 

Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen OBDshop.nl, verder aan te duiden als OBDshop.nl, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen schriftelijk met OBDshop.nl overeengekomen te worden.
1.2 Onder de afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, die een bestelling doet ofwel telefonisch ofwel via onze site, dan wel een ieder die met OBDshop.nl een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie OBDshop.nl een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3 Indien OBDshop.nl niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat OBDshop.nl het recht verliest om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte nalevering van deze voorwaarden te verlangen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven de overige voorwaarden van kracht.
1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden OBDshop.nl niet, tenzij deze schriftelijk door OBDshop.nl zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle door OBDshop.nl gedane aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in offerte.
2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten en afbeeldingen zijn zo nauwkeurig mogelijk gegeven. Deze zijn voor OBDshop.nl slechts bindend indien deze schriftelijk bevestigd zijn. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht OBDshop.nl niet tot levering cq acceptatie van een order.
2.4 OBDshop.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat OBDshop.nl een opdracht schriftelijk (dan wel per email) heeft bevestigd of nadat OBDshop.nl met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer binnen twee werkdagen schriftelijk reclameert.
3.2 Voor diensten / leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3 Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst binden OBDshop.nl niet, tenzij deze door OBDshop.nl schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 OBDshop.nl is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Tenzij anders is vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
4.2 Tenzij anders is vermeld, zijn onze prijzen:
a. gebaseerd op de op het moment van aanbieding geldende prijzen
b. gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf
c. inclusief de kosten voor vervoer, transport
d. inclusief de geldende BTW
4.3 Ingeval van een verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren voor vervoer en bezorging zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.

Artikel 5. Reclames
5.1 De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering op beschadigingen, dan wel gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of foutieve leveranties dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering aan OBDshop.nl te worden gemeld.
5.2 Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de termijn als gesteld in 5.1 kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen 2 weken na levering aan OBDshop.nl worden gemeld.
5.3 Na het verstrijken van de termijnen als genoemd in 5.1 en 5.2 wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door OBDshop.nl behandeling genomen.
5.4 Indien en voor zover de reclame door OBDshop.nl gegrond wordt geacht, is OBDshop.nl alleen verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
5.5 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van OBDshop.nl.
5.6 Retournering van het geleverde kan slechts na toezegging van OBDshop.nl en onder door OBDshop.nl te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de zaken zoveel mogelijk in originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retourneren. Ingeval van herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke zaken is de afnemer verplicht de te vervangen goederen te retourneren naar een door OBDshop.nl op te geven adres.

Artikel 6. Betaling/Verzuim
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is dient betaling te geschieden door storting of door overmaking op een door OBDshop.nl aan te wijzen bank- of girorekening voor de aflevering van de gekochte zaken plaats vindt, dan wel door contante betaling voor de overdracht van de gekochte zaken bij aflevering of afhaling.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
6.3 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en het resterende bedrag zal onmiddellijk opeisbaar zijn in het geval dat:
a. de afnemer enige verplichtingen uit de overeenkomst, meer in het bijzonder de overeengekomen betalingstermijn(en), niet of niet tijdig nakomt.
b. OBDshop.nl goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming te kort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen.
c. De afnemer in staat van faillissement verkeert dan wel een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend.

Artikel 7. Levertijd
7.1 Het tijdstip waarop OBDshop.nl de overeengekomen werkzaamheden of leveranties moet hebben voltooid, is vastgesteld in de verwachting, dat na het moment van aanvaarding van de opdracht geen verandering plaats zal hebben in de omstandigheden, waaronder OBDshop.nl zal presteren.
7.2 Vindt dergelijke wijziging van omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, plaats en heeft deze vertraging tot gevolg, dan wordt het tijdstip van levering dienovereenkomstig verlaat, onverminderd het hierna bepaalde ingeval van overmacht.
7.3 Overschrijding van de levertijd met redelijke termijn zal de afnemer nimmer het recht geven op enige vergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, danwel een daarmee samenhangende overeenkomst.
7.4 De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijn wordt naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht genomen, doch is niet bindend. Tussentijdse beëindiging laat onze rechten inzake vergoeding van honorarium/kosten onverlet.
7.5 Levering vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop. Indien dit OBDshop.nl niet lukt heeft de klant recht op kosteloze ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8. Levering
8.1 Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst is het gekochte voor risico van OBDshop.nl. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering aan huis/bedrijf van de afnemer.
8.2 OBDshop.nl is gerechtigd om te leveren in gedeeltes (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.
8.3 Wanneer de gekochte zaken na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn genomen, staan deze voor risico en rekening van afnemer.

Artikel 9. Transport/Risico
9.1 De wijze van transport wordt, tenzij uitdrukkelijk door de afnemer gewenst, door OBDshop.nl bepaald.
9.2 Eventuele wensen van afnemer aangaande de vorm van transport worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaart bereid te zijn de extra kosten die dit met zich meebrengt voor zijn rekening te nemen.
9.3 OBDshop.nl is als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering.

Artikel 10. Software- en Hardware
10.1 De navolgende bepalingen zijn - in het bijzonder - van toepassing indien OBDshop.nl software levert.
10.2 Het eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncodes blijven te allen tijde bij de rechthebbende, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen.

Artikel 11. Overmacht
Bij intreding van omstandigheden, die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie ontstaat zoals in de vorige zin bedoeld, langer duurt dan 60 dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst door schriftelijke opzegging kosten loos te beëindigen. Een beroep op overmacht dient onverwijld middels aangetekend schrijven gemotiveerd met bewijsstukken aan de wederpartij kenbaar gemaakt te worden. De termijn van 60 dagen voormeld, neemt een aanvang na de dag van verzending van het voormeld bedoeld schrijven.

Artikel 12. Garantie
12.1 OBDshop.nl verstrekt m.b.t. de door haar geleverde goederen een garantie op materiaal en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat OBDshop.nl naar best vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van OBDshop.nl. De garantie beslaat alleen hardware onderdelen. Alle door OBDshop.nl geleverde software is uitgesloten van garantie.
Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge van deze garantie worden vervangen, worden eigendom van OBDshop.nl. Gebreken dienen schriftelijk te worden vermeld alvorens OBDshop.nl de garantieprocedure in gang zet. Herstel van verloren gegane informatie behoort niet tot de garantie.
12.2 De garantie is niet van toepassing indien fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig ofwel ondeskundig handelen, gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buitenkomende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien schade is ontstaan doordat andere niet door OBDshop.nl geleverde goederen worden toegevoegd aan hetgeen door OBDshop.nl is uitgeleverd.
12.3 Tenzij anders overeen is gekomen hanteert OBDshop.nl een garantietermijn van 1 jaar vanaf het tijdstip van levering.
12.4 Nakomen van haar garantieverplichtingen door OBDshop.nl, geldt als enige en algehele schadevergoeding. De afnemer heeft nimmer recht op een financiële compensatie tenzij dit anders schriftelijk overeen is gekomen. Tot verdere verplichtingen dan haar garantieverplichtingen is OBDshop.nl niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.
12.5 Alvorens herstelwerkzaamheden van buiten het kader van de van toepassing zijnde garantie door OBDshop.nl worden verricht, zal OBDshop.nl de afnemer hiervan op de hoogte stellen en een indicatie geven van de kosten voor deze herstelwerkzaamheden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is OBDshop.nl niet gehouden tot enige schadevergoeding van welke aard ook, direct of indirect, waaronder inbegrepen bedrijfsschade dan wel aan personen, zowel bij de afnemer als bij derden.
13.2 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit overstijgen.
13.3 In ieder geval is OBDshop.nl niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de afnemer het heeft aangeschaft.
13.4 Gebruik van OBD hardware en software is op eigen risico. OBDshop.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden door foutief of ondeskundig gebruik van hardware en/of software aangeboden op deze website. OBDshop.nl is niet aansprakelijk voor schade aangebracht door een van onze producten, of door software en drivers welk vermeld staan op de Software en Drivers pagina. De koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een OBD hardware en OBD software.
13.5 OBDshop.nl is niet aansprakelijk voor eventuele typefouten en/of drukfouten vermeld op de website www.obdshop.nl. Ook is OBDshop niet aansprakelijk door mogelijk incorrecte informatie in de productomschrijvingen of andere teksten, gegeven op de website www.obdshop.nl.

Artikel 14. Ontbinding en beëindiging
14.1 OBDshop.nl kan in de in art. 6.3 genoemde gevallen ontbinding of beëindiging van de overeenkomst inroepen.
14.2 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt ontbonden, blijven de bepalingen m.b.t. geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.
14.3 De klant heeft het recht om de koop binnen 7 werkdagen na het ontvangst van de/het product(en) te ontbinden. OBDshop.nl stort het bedrag retour nadat OBDshop.nl het product in originele ongeopende verpakking heeft ontvangen.
14.4 Levering vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop. Indien dit OBDshop.nl niet lukt heeft de klant het recht op kosteloze ontbinding van de overeenkomst.

Wet verkopen op Afstand/retourrecht
Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kostenloos. Annuleer je de bestelling, nadat deze aan je verzonden is, dan dien je het pakket bij bezorging te weigeren. Indien OBDshop.nl reeds een betaling van je heeft ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, aan je terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht.

RETOURNEREN/AFKOELPERIODE
Je hebt een afkoelingsperiode van 7 werkdagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor jouw geassembleerde producten of speciaal voor jouw bestelde producten. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Zie voor meer informatie artikel 5 van onze algemene voorwaarden.

Wil je de hele bestelling retourneren? Reeds in ontvangst genomen artikelen dien je terug te sturen. OBDshop.nl zal de gehele aankoopsom aan je terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren zijn wel voor jouw rekening.
Ook bij het retourneren van een deel van je bestelling zijn de verzendkosten voor jouw rekening. De aankoopsom van het door jouw geretourneerde deel van de bestelling zal aan je worden teruggestort. Verzendkosten worden in dat geval niet gerestitueerd.
Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen via de e-mail aan OBDshop.nl kenbaar gemaakt te worden. Je dient hierbij in ieder geval je volledige naam en factuurnummer te vermelden, hierna ontvangt je verdere instructies
Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens je bankrekeningnummer nodig. Let op: het rekeningnummer dat je opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan je de betaling aan OBDshop.nl heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan je terugbetaald.
Artikel 15. Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van over en weer verstrekte (bedrijfs)informatie.

Artikel 16. Geschillen
Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen voor zover vallende onder de competentie van de rechtbank, worden voorgelegd aan de rechtbank.

Artikel 17. Toepasselijk recht
Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend het Nederlands recht. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid zijn blootstaan.
Artikel 18. Verzenden
Alle enveloppen/pakketjes worden verzonden via TNT Post. Levering vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop. Indien dit OBDshop.nl niet lukt heeft de klant het recht op kosteloze ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 19. Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen OBDshop.nl en de afnemer. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Algemene Voorwaarden van OBDshop.nl, gevestigd in Arnhem, [email protected], KvK-nummer 54751691, BTW-nummer NL148956233B02. 

Download versie
(rechtermuisknop > opslaan als)